Advertising Law | מבצעים והגרלות
הגרלות, מבצעים, הגרלה, מבצע
17395
rtl,page-template-default,page,page-id-17395,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

מבצעים והגרלות

Print Friendly, PDF & Email

הגרלות ומבצעים נעשו דרך שיווק אפקטיבית ופופולארית בחברות רבות. לאור מגבלות ודרישות החוק בהקשר של ניהול הגרלות ומבצעים, הליך התכנון שלהם ממושך ומורכב, ולכן חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי לפחות 50 ימים לפני מועד קיומם המתוכנן.

בדפי פרק זה:

הגרלות

מבצעים

הגרלות

הגרלה היא הסדר לפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, כאשר הזכייה תלויה בגורל ומזל ולא ביכולת של המשתתף. דוגמאות: "הלקוח ה- 10,000 זוכה במכונית"; "מי שמגריל את המספר 1111 זוכה בפרס". חברה רשאית לערוך עד שתי הגרלות בשנה קלנדרית ועליה להמתין לפחות 120 ימים בין הגרלה להגרלה.

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד קשת בגין נזקים שנגרמו למשתתפים בתכנית "הכספת". לטענת התובע, הבחירה של מתמודד מתבצעת באופן אקראי בידי מחשב, מתוך מאגר נרשמים. הרישום למאגר, שמתוכו נבחרים הצופים שישתתפו בתכנית מותנה בתשלום 8 ש"ח ומענה על מספר שאלות טריוויה. התובע טען כי שיטה זו מהווה הגרלה אסורה, שכן החלק הדומיננטי במשחק, דהיינו הסיכוי להגיע לשלב ההתמודדות, מוכרע על ידי בחירה אקראית של המחשב. בית המשפט קבע כי אמנם במשחק מרכיבים של ידע ויכולת, ואולם אין בכך כדי להכשיר את בחירת המתמודדים באופן אקראי על ידי מחשב, והדבר מהווה הגרלה אסורה (ת"א 2296/00 גצל נ' שידורי קשת בע"מ).

תקנון ההגרלה

לכל הגרלה יש לנסח תקנון שיפרט את התנאים להשתתפות וזכיה בה. התקנון יפרט את כל הפרטים הטכניים הדרושים לקיום הגרלה: משך ההשתתפות, ימי הפעילות, שעות הפעילות, מגבלות על השתתפות, דרך בחירת הזוכים וכיוצ"ב.

עורך ההגרלה צריך למנות עורך דין או רואה חשבון כמפקח על ההגרלה ותפקידו יהיה ביצוע כל שלבי ההגרלה (לרבות תקנון, פרסומים, עריכת ההגרלה וחלוקת הפרסים).

את תקנון ההגרלה יש לפרסם לפחות באחת מהדרכים הבאות: בעיתון יומי, לפחות שבעה ימים לפני עריכת ההגרלה הראשונה במבצע. אם מבצע הגרלות נמשך יותר מ-30 ימים רצופים, יש לפרסם את התקנון פעם נוספת בכל 30 ימים; במשך כל תקופת ההגרלה, בהודעה בולטת לעין בכל מקום שבו נמכרים או ניתנים המוצרים; בהודעה שתשלח בדואר לכל קונה או מקבל שירותים ולכל מי שהוצעו לו המוצרים; בעמוד הכניסה לאתר אינטרנט, אם כל מבצע ההגרלות נערך אך ורק באמצעות אותו אתר. במידה וההגרלה תעשה בתחום שיפוט של יישוב אחד בלבד, ניתן לפרסם את התקנון במקומון מוכר.

בהגרלה שקיימה רשת כלבו החדשה, נדרשו המשתתפים לגרד שישה ריבועים על גבי כרטיס הגרלה, כך שייחשף בכל אותם 6 ריבועים סימן של $. התובע זכה בהגרלה, אך כלבו ביטלה את ההגרלה עקב תקלת הדפסה, שאפשרה את גילוי הסימנים המוטבעים על הכרטיס ללא גירוד. התובע דרש כי כלבו תשלם בכל זאת את סכום הזכייה בפרס הראשון – 100,000 שקלים חדשים. בית משפט השלום קבע כי תקנון ההגרלה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין הצדדים, אפשר לכלבו לבטל את ההגרלה במקרה של תקלה או טעות. משנתגלתה התקלה בהדפסת כרטיסי ההגרלה, חובה היה על כלבו לבטל את ההגרלה כפי שעשתה והתביעה נדחתה (ת"א 4739/02 הניג אבא נ' כלבו החדשה בע"מ).

פרסום ההגרלה ותוצאותיה

יש להקפיד כל מודעת פרסומת הנוגעת להגרלה, למעט פרסומת ברדיו, תהיה בכיתוב קריא וברור. גודלן של האותיות יהיה לכל הפחות 30% מגודלן של האותיות הגדולות ביותר במודעה, צבע האותיות יהיה נוגד את צבע הנייר או הרקע שעליו הן כתובות, האותיות לא יהיו נטויות או מוצרות, הכיתוב לא יהיה ממוקם בניצב לתוכן המידע, בהיפוך או באלכסון.

כל מודעת פרסומת הנוגעת להגרלה חייבת לכלול את הפרטים הבאים: משפט שמודיע כי המבצע נערך בכפוף לתקנון; הודעה כי התקנון נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין; שמו המלא של עורך ההגרלה והמפקח עליה; פירוט מקומות בהם ניתן להשיג עותקים של תקנון המבצע; בדף אינטרנט אשר מוביל להגרלה יש להוסיף Check Box בו המשתתף יסמן כי הוא מאשר את פרטי התקנון.

את תוצאות ההגרלה יש לפרסם פעמיים בעיתון יומי, באתר האינטרנט בו נערכה פעילות ההגרלה או בכל דרך אחרת אשר תאושר על ידי הממונה על ההגרלות במשרד האוצר.

מבצעים

בעוד שזכייה בהגרלה תלויית מזל בלבד, זכייה במבצע תלויה ביכולת של המשתתף. דוגמאות: "מי שעונה על כל השאלות בזמן הקצר ביותר – יזכה בפרס"; "הראשון שמסיים את המסלול זוכה בחולצה"; "1,000 הראשונים שנכנסים לאתר ועונים נכון על שאלה, מקבלים מתנה".

תקנון המבצע

לכל מבצע יש לנסח תקנון הכולל את כל התנאים להשתתפות וזכייה במבצע. התקנון יפרט את כל הפרטים הטכניים הדרושים לקיומו של המבצע: משך ההשתתפות, ימי הפעילות, שעות הפעילות, מגבלות על השתתפות, דרך בחירת הזוכים וכיוצ"ב. יש לפרסם את התקנון באחד האמצעים שפורטו לעיל.

בדפי פרק זה:

הגרלות

מבצעים